hogecoder

tsutaj 競技プログラミングの記録

AOJ 0078: Magic Square

なんてことないけど出力結果に感動したのでメモ。

問題概要

原文 → 魔方陣 | Aizu Online Judge

nを3以上15以下の奇数とする。n * nの魔方陣を出力せよ。 (魔方陣の作り方は原文参照)

解説

実装自体はやるだけです。でも15 * 15の魔方陣とか作れて楽しい。配列のサイズをdefineで変えて遊ぶともっと楽しい。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define rep(i,a,n) for(int i=a; i<n; i++)
#define MAX_N 15
int ans[MAX_N][MAX_N];
int n;
int i, j;

void solve(int x, int y, int k) {
  if(0 <= x && x < n && 0 <= y && y < n) {
    if(ans[x][y] == -1) {ans[x][y] = k; i = x; j = y; return;}
    else solve(x+1,y-1,k);
  }
  else if(x >= n) solve(0,y,k);
  else if(y >= n) solve(x,0,k);
  else if(y < 0) solve(x,n-1,k);
}

int main() {
  while(cin >> n) {
    memset(ans, -1, sizeof(ans));
    int mid = n / 2;
    i = mid + 1; j = mid;
    ans[i][j] = 1;

    rep(k,2,n * n + 1) solve(i+1, j+1, k);

    rep(i,0,n) {
      rep(j,0,n) {
        printf("%4d", ans[i][j]);
      }
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}